Razprava o privatizaciji državnih podjetij je razprava o delovnih mestih in delavskih pravicah

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je predsedniku RS pred današnjo razpravo o privatizaciji državnih podjetij poslala sporočilo, v katerem opozarjajo, da je razprava o privatizaciji državnih podjetij tudi in predvsem razprava o delovnih mestih in delavskih pravicah.

Iniciativa za demokratični socializem objavlja njihovo celotno sporočilo z osnovnimi in nespregledljivimi smernicami, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri razpravi o odprodaji.


ZSSS

SPOROČILO PREDSEDNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE: 

RAZPRAVA O PRIVATIZACIJI DRŽAVNIH PODJETIJ JE RAZPRAVA O DELOVNIH MESTIH IN DELAVSKIH PRAVICAH 

 

Spoštovani!

Čez nekaj minut boste pričeli  posvet o tem, katero državno podjetje naj se proda, kaj narediti s kupninami denarjem od prodaje in kako preprečiti korupcijska tveganja.

Iz medijev izhaja, da so na posvet povabljeni predstavniki delodajalcev, odgovornih političnih odločevalcev ter strokovne javnosti.

O razlogih, zakaj na ta zelo pomemben posvet niste povabili predstavnikov delavcev, ne bomo ugibali.

Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo izjemno občutljivi za to področje. Navsezadnje smo ob pričetku 39. izredne seja 21. junija na temo Predloga sklepa o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Slovenske odškodninske družbe, d. d., Modre zavarovalnice, d. d., DSU, družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o., in Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d. kjer se je odločalo tudi o prodaji državnih deležev v nekaterih družbah poslali poslankam in poslancem DZ RS ter Vladi RS  poziv, v katerem ostro nasprotujemo prodaji (razprodaji) oziroma popolnemu umiku države iz tistih gospodarskih družb, ki poslujejo z dobičkom in so strateškega pomena za RS. Proračun RS iz naslova dobrega poslovanja teh družb kljub gospodarski krizi še vedno prejema visoke dividende, davke in prispevke. Ker te družbe zaposlujejo večje število zaposlenih, je proračun deležen tudi davkov in prispevkov iz naslova plač. Kupnine ne bodo pokrile izpada prihodkov proračuna iz navedenih naslovov. Opozorili smo tudi, da je nesprejemljivo prodati podjetja, ki predstavljajo infrastrukturo in so zato strateškega pomena za Slovenijo.

V pozivu smo tudi jasno zapisali, da »v kolikor bo prišlo do postopkov prodaje v navedenih družbah, v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije zahtevamo, da se v vseh fazah prodajnega procesa, z namenom zaščite pravic zaposlenih in ohranitve čim večjega števila delovnih mest, upošteva stališča in predloge sindikatov«.

Na ZSSS opozarjamo, da razprava o privatizaciji državnih podjetij vedno pomeni tudi razpravo o delovnih mestih in pravicah iz dela.

Na ZSSS prav tako opozarjamo, da je potrebno pri razpravi o odprodaji državnih naložb nujno postaviti osnovne smernice, mimo katerih se ne sme iti. Ta pravila so po prepričanju ZSSS naslednja:

 1. Glavni cilj pri prodaji državnih podjetij oziroma podjetij z državnim deležem mora biti zagotavljanje dolgoročnega trajnostnega razvoja podjetij, varstvo zaposlitev delavcev, njihove ekonomske in socialne varnosti ter vlaganje v razvoj in kompetence podjetja in zaposlenih. Ob tem se ne sme pozabiti na vpliv prodaje državnih naložb na razvoj regije oziroma lokalnega okolja v katerem določeno podjetje sedaj deluje.
 2. Vlada mora zahtevati trdna zagotovila, jamstva in/ali garancije za skrbno ravnanje z okoljem ter opustitev ukrepov s katerimi bi se ogrožalo življenja ljudi in njihovo premoženje oziroma  ob sami prodaji jasno določiti ali bodo ta bremena prešla na lokalno skupnost in državo.
 3. Jasno je potrebno določiti kako, v katere namene in na kakšen način bo porabljena kupnina dobljena od prodaje državnih deležev. Cilj in namen porabe sredstev dobljenih od prodaje državnih deležev mora biti jasen in merljiv, vpeljana pa mora tudi biti materialna in kazenska odgovornost odgovornih oseb v primeru, če ta sredstva ne bi bil porabljena za dosego zastavljenega cilja oziroma namena.
 4. Ob morebitnih odprodajah državnih naložb mora država v celotnem procesu razgovorov zagotoviti optimalno vključenost vseh aktivnih deležnikov, tako sindikatov kot tudi svetov delavcev. Pravočasna vključitev vseh omenjenih deležnikov, predvsem pa sindikatov, namreč bistveno pripomore k večji preglednosti postopka prodaje in poveča zaupanje ljudi.
 5. Kot pogoj za nakup državnih naložb podjetij se mora vključiti zavezo o spoštovanju zakonodaje in kolektivnih pogodb, dalje o tem, da se dovolj dolgo obdobje ne bo zmanjševalo števila delovnih mest in odpuščalo zaposlene delavce, da se proizvodnje ne bo selila, da se bo v nadaljnji razvoj podjetja, tehnološko posodobitev v določenem časovnem obdobju vložilo s pogodbo dogovorjena finančna sredstva. Prav tako je potrebno ohraniti uveljavljene in priznane blagovne znamke.
 6. Državne naložbe, ki so namenjene prodaji morajo biti narejene na podlagi podrobno izdelane strategije, v predhodno opredeljenih sektorskih politikah in z ocenami posledic, ki bodo nastale zaradi odprodaje teh deležev.
 7. Potrebno je zagotoviti, da država v vsakem primeru ohrani lastništvo v najbolj strateških delih gospodarstva, v gospodarskih javnih službah ter javnih zavodih, ki so nujni za življenje in delo vseh prebivalcev Slovenije ter v infrastrukturi.
 8. Kakršno koli razpravo o odprodaji državnih naložb je treba uskladiti z ostalimi strateškimi politikami. V nasprotnem primeru, ob upoštevanju slabe demografske slike in dejstva, da demografskega sklada, ki je sicer predviden z novo pokojninsko zakonodajo še nimamo, kot tudi ne virov, s katerim bi ga polnili, je naša finančna vzdržnost na daljše časovno obdobje negotova.
 9. Skrbno se morajo izvajati področne smernice Evropskega ekonomsko socialnega odbora in OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti.
 10. Kakršnokoli odprodajo državne naložbe je potrebno predhodno realno oceniti v kontekstu aktualnih gospodarskih razmer. Čas gospodarske krize je namreč najmanj primeren za prodajo, saj je vrednost gospodarskih družb, ne glede na njihovo uspešnost poslovanja, podcenjena.
 11. Država mora zagotoviti in uveljaviti maksimalne garancije za spoštovanje s pogodbo dogovorjenih obveznosti, zlasti pa da je obvezna sestavina kupoprodajne pogodbe tudi klavzula, da ima država možnost razveljavitve pogodbe, če kupec ne bi spoštoval dogovorjenih obveznosti, oziroma da ima kupec, ki bo ob tem še dodatno vlagal v podjetje, možnost do dodatnih državnih spodbud.
 12. Preprečiti se mora nakup državnih naložb, ki bodo šle v smeri kapitalskega siromašenja domačega podjetja na račun prenosa finančnih sredstev kupcu. Polege tega se mora preprečiti izkoriščanje kakršnih koli davčnih malverzacij, recimo transfernih cen, s katerimi se umetno znižuje znesek dobička podjetja, s tem pa tudi prihodke v javne blagajne iz tega naslova ter kakršnih koli prevzemov, ki bi financiranje prevzemov prenašali na prevzemno tarčo, to je na podjetje, ki je predmet prodaje.
 13. Zagotoviti se mora učinkovito vpetost odprodane državne naložbe v lokalno, regionalno in nacionalno ekonomsko okolje, tako da se da prednost povezovanju z lokalnimi poslovnimi mrežami, s čimer se zagotovi multiplikacijski učinek.

Verjamemo, da so vse to razlogi, zaradi katerih se predstavnikov delavcev v prihodnje ne bo izključevalo iz razprave o privatizaciji državnih podjetij.

Deli.