Demokratični socializem – razvojni model za Slovenijo in EU

Zakaj demokratični socializem?

Verjamemo, da je drugačna prihodnost mogoča. Prihodnost, v kateri človeška življenja ne bodo sredstva za povečevanje gospodarske dejavnosti, temveč bo gospodarska dejavnost sredstvo za povečevanje kakovosti življenja vseh prebivalk in prebivalcev našega planeta. Prihodnost, v kateri ljudje ne bodo vrednoteni po tem, za koliko zmorejo povečati bogastvo najbogatejših, ampak po svojem prispevku k zadovoljevanju družbenih potreb. Prihodnost, v kateri bo človeška dejavnost upoštevala omejitve naravnega okolja in naslednjim generacijam zapustila planet, na katerem bo kakovostno življenje še mogoče. Razvoj znanosti in izobraževanja že danes ponuja tehnološke možnosti za izničenje revščine, krajšanje delovnega časa in sonaravni razvoj. Toda te tehnološke možnosti bodo ostale zgolj možnosti, dokler se bodo družbene moči izčrpavale v medsebojnem konkurenčnem boju, podrejene slepemu diktatu povečevanja profita, ter dokler bo odločanje o prihodnosti v rokah ekonomskih in političnih elit.

Elite slepo korakajo naprej, zazrte v preteklost, oklepajoč se rešitev, ki niso prestale preskusa zgodovine. Želijo le, da bi bilo vse kakor pred letom 2008, ko je velika recesija za trenutek prekinila njihovo plenjenje. Želijo si zgolj nemoteno nadaljevati z nevzdržnim obremenjevanjem naravnega okolja in imperialističnimi vojnami ter ohraniti vladavino močnejšega. To preteklost so elite tudi priklicale v življenje: na ulicah Aten patrulje uniformiranih mož skrbijo za rasno čistost dežele; generacija mladih po vsej Evropi je postavljena pred dejstvo, da bo živela slabše kakor generacija staršev; dostop do izobrazbe in dostop do zdravstva ponovno postajata privilegij manjšine; razgradnja socialne države in brutalni rezi javnega sektorja so že izničili leta prizadevanj za enakost, pravičnost in svobodo.

Čas je, da izženemo njihove duhove preteklosti. Čas je, da vzpostavimo sistem, ki bo temeljil na sodelovanju, solidarnosti, spoštovanju vrednosti vsake posameznice in posameznika; sistem, ki bo vsem omogočil, da razvijejo svoje potenciale in soodločajo o svoji prihodnosti. Tega ni mogoče doseči z administrativnim planiranjem v gospodarstvu in z enostrankarskim parlamentarizmom, ampak le z vsesplošno demokratizacijo celotne družbe, vse od vodenja podjetij in organizacij do koordinacije družbenih sistemov, od razpolaganja z družbenimi in naravnimi viri do upravljanja državnih zadev. Cilj tega demokratičnega gibanja so institucije, ki ne bodo nikoli več mogle služiti izkoriščanju, zatiranju in odrivanju na rob, pač pa bodo delovale po načelih delavskega upravljanja, demokratičnega planiranja in neposredne demokracije. Cilj je iznajti socializem za 21. stoletje.

Demokratičnega socializma ne obravnavamo kot utopično družbeno stanje v nedoločeni prihodnosti, ampak kot proces preseganja kapitalizma z demokratičnimi sredstvi v skladu z večstoletno tradicijo emancipatornih bojev delavcev, kmetov, žensk in staroselcev. Za demokratično preseganje kapitalizma si bomo prizadevali na vseh področjih, zato se demokratični socialisti borimo za:

DELAVSKO UPRAVLJANJE V PODJETJIH in uvajanje oblik ekonomske demokracije, kot so skupno lastništvo zaposlenih, so- in samoupravljanje ter zadružništvo;

DEMOKRATIČNO PLANIRANJE, odpravljanje trga in konkurence kot družbenih mehanizmov, ki v kapitalizmu povzročajo nenehne krize, in vzpostavljanje alternativnih načinov koordinacije proizvodnje in delitve dobrin, kot sta sodelovanje med proizvodnimi enotami namesto konkurence in demokratično planiranje namesto »slepe« tržne proizvodnje;

DEMOKRATIZACIJO POLITIČNEGA SISTEMA z uvajanjem novih oblik sodelovanja skupnosti pri soodločanju o javnih zadevah, kot so participativni proračun, neposredna demokracija na lokalni ravni (z zbori občanov in javnimi skupščinami) in nadomeščanje predstavniškega sistema z neposredno udeležbo v soodločanju in delegatskim sistemom;

OKOLJSKO TRANSFORMACIJO na podlagi načrtovanja obsega gospodarstva v skladu z nosilnimi in regeneracijskimi sposobnostmi okolja v imenu vzdržne oziroma ravnovesne gospodarske rasti, utemeljene na prerazporeditvi že obstoječega bogastva ob hkratni vpeljavi do okolja prijaznih tehnologij;

ODPRAVLJANJE VSEH OBLIK PODREJANJA IN IZKORIŠČANJA, tako razrednih razlik med delom in kapitalom kakor vseh drugih oblik neenakosti in podrejanja na družbeni ravni, zlasti diskriminacije na podlagi rase, spola, spolne usmerjenosti, nacionalne oziroma etnične pripadnosti in hendikepa.

Političnih programov in razvojnih modelov predvsem danes, v času svetovne krize kapitalizma, ne manjka. V čem je dokument, ki ga držite v rokah, drugačen od vseh ostalih? Zaveda se, da trenutna kriza ni posledica izrednih okoliščin, da je ni povzročila peščica nemoralnih bankirjev, ampak je posledica normalnega delovanja kapitalističnega sistema, ki v krizi vidi priložnost, ne pa trpljenja milijonov po vsem svetu. Zaveda se, da je edini izhod iz večne krize izhod iz kapitalizma v demokratični socializem. A ta izhod zahteva jasno razumevanje in analizo vzrokov trenutnega stanja in zavedanja vseh omejitev konkretne situacije, s katero se spoprijema Slovenija. Vsesplošno nezadovoljstvo in stiska ljudi, ki sta se izrazili tudi v obliki številnih protestov in vstaj, si zasluži resne ekonomske in politične alternative. Prav artikulaciji teh alternativ je namenjen naš dokument, ki jasno pokaže rešitve, ki jih demokratični socialisti lahko ponudimo tukaj in zdaj. Vladajočim elitam črno na belem kaže, da naš glas ni glas utopistov, pač pa edini preostali glas racionalnosti v naši družbi. Kjer se drugi borijo za ohranitev kapitalizma, izkoriščanja in krivičnosti, se mi borimo za enakopravnost, svobodo in pravičnost. Borimo se ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM!