ZL: Pravica do vode naj bo nedvoumno zapisana v Ustavo!

index

Predlog za spremembo 70. člena Ustave smo sopodpisali tudi v ZL. Podpiramo tako predlog za spremembo Ustave, kot tudi ustanovitev strokovne skupine za pripravo mnenja in stališč. V Združeni levici menimo, da je predlog zapisa, kot ga je Ustavni komisiji predlagala delovna skupina, dober.

Ustava že sedaj določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine. Ustava bolj specifično določa še pravice do svobode gibanja, dostojanstva, volilno pravico in še marsikatero drugo. Vendar pa, če je ljudem onemogočen dostop do pitne vode, vse ostale pravice postanejo irelevantne. Voda je temelj življenja. Vsi jo potrebujemo in prav je, da se pravica do vode jasno in nedvoumno zapiše v ustavo, pa ne samo kot prazna floskula, ampak na način, da je vsakomur jasno, da vodni viri primarno služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo.

Na vodo se je v zadnjih desetletjih vse bolj gledalo kot na tržno blago in priča smo velikim pritiskom mednarodnih korporacij po privatizaciji vodnih virov. Izkušnje držav in mestnih oblast, kjer so nadzor in izkoriščanje javnih vodovodov prevzela zasebne korporacije, so slabe: cena vode se je zvišala, korporacije niso vlagale v vzdrževanje vodovodne infrastrukture, kvaliteta pitne vode je upadla, medtem ko je dobiček zasebnih korporacij rastel. Pritiskom po privatizaciji vodnih virov smo priča tudi v Sloveniji, zato menimo, da je zapis pravice do vode v Ustavo nujnost.

Vsekakor pa bo potrebno pred sprejetjem končnega besedila novega člena razmisliti še o nekaterih stvareh. Določbo o oskrbi prebivalstva s pitno vodo je treba dopolni tako, da se bodisi prepove opravljanje gospodarske dejavnosti oskrbe s pitno vodo prek koncesij gospodarskim družbam, tako domačim kot tujim, torej da se koncesije pri oskrbi prebivalstva sploh izključijo, bodisi da se uveljavi določba o neposrednem zagotavljanju oskrbe prebivalstva s pitno vodo s strani države. Oskrba prebivalcev s pitno vodo, ki se izvaja neprofitno v obliki javne službe, mora imeti prednost pred izkoriščanjem vode za komercialne namene s strani tujih korporacij.

Tudi v Sloveniji smo že priča negativnim posledicam izvajanja oskrbe s pitno vodo prek koncesij podjetjem v privatni lasti in dajanja prednosti komercialni rabi vodnih virov pred oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Cene dobave vode so v občinah kjer oskrbo izvajajo privatni koncesionarji občutno višje (npr. Kamnik, Krško, Ormož). V nekaterih občinah pa se bogati vodni viri izkoriščajo predvsem v komercialne namene, prebivalci teh občin pa zaradi razpršenosti ostalih vodnih virov plačujejo ene najvišjih cen oskrb z vodo v državi (npr. Kostel in Laško). V luči tega je vpis vode v ustavo nujnost s katero ne smemo čakati.

Deli.